Privaatsusreeglid

Kinnitatud: 06.06.2024

Need privaatsustingimused (edaspidi ” teade “) selgitab, kuidas Sepapere OÜ (edaspidi ” meie ” ) töötleb meie klientide (edaspidi “inimesed“) isikuandmeid seoses meie ettevõtte teenustega.

www.1iso.ee (edaspidi „ veebileht ”) külastajate , potentsiaalsete ja praeguste äriklientide esindajate ning meiega veebisaidil oleva kontaktivormi kaudu ühendust võtvate isikute isikuandmeid. e-posti teel või muul sidevahendil (edaspidi ” teie ” või ” andmesubjekt “).

See teatis kirjeldab isikuandmete töötlemist meie kui vastutava töötleja poolt. See tähendab, et me ise või koos teistega määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1. ANDMETE KONTROLLER

Nimi: Sepapere OÜ.

Registrikood: 12579718

Aadress: Sepapere 1, 13516, Tallinn, Eesti.

E-post: marko@1iso.ee

2. ISIKUANDMED, MIDA TÖÖTLEMAME

Identifitseerimisandmed ” – see hõlmab teie ees-, perekonnanime ja ametikohta ettevõttes. Neid andmeid kogutakse otse teilt või teie ettevõtte esindajalt. Võime seda teavet koguda ka avalikest registritest, näiteks äriregistrist, et sõlmida teie esindatava ettevõttega teenusleping.

Kontaktandmed ” – see hõlmab teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Neid andmeid kogutakse otse teilt või teie ettevõtte esindajalt. Võime seda teavet koguda ka avalikest registritest, näiteks äriregistrist, et sõlmida teie esindatava ettevõttega teenusleping.

Ettevõtte andmed ” – see hõlmab teie esindatava ettevõtte nime ja muid üksikasju, nagu registrikood ja aadress (kui see on asjakohane). Neid andmeid kogutakse otse teilt või selle ettevõtte esindajalt, kus te töötate. Võime seda teavet koguda ka avalikest registritest, näiteks äriregistrist, et sõlmida teie esindatava ettevõttega teenusleping.

Sideandmed ” – see hõlmab isikuandmeid, mis sisalduvad meiega peetud kirjavahetuses. Neid andmeid kogutakse siis, kui võtate meiega ühendust või kui me teiega ühendust võtame.

Lepinguandmed  – see sisaldab lepingu kuupäeva ning kirjalikku lepingudokumenti. Need andmed genereeritakse lepingu sõlmimisel või selle täitmise ajal.

Veebilehe külastuse andmed ” – see hõlmab isikuandmeid, mida kogutakse ja töödeldakse edasi meie veebisaidi külastamisel ja kasutamisel. Sõltuvalt konkreetsest küpsisest, mida me kasutame, võivad isikuandmete tüübid sisaldada erinevaid võrguidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, kliendi identifikaator või seansi ID. Lisateavet küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kohta leiate käesoleva teatise 7. jaotisest.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

3.1 Nõusolek

Töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel allpool kirjeldatud eesmärkidel. Teil on alati õigus küpsiste kasutamiseks antud nõusolek tagasi võtta, muutes veebilehel oma eelistusi.  Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete tagasivõtmisele eelneva

3.2 Õigustatud huvid

Töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvidest lähtuvalt allpool kirjeldatud eesmärkidel. Teil on õigus küsida õigustatud huvidest lähtuva töötlemise kohta selgitusi. Samuti on teil õigus saata vastuväide, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine allpool toodud eesmärkidel kahjustab teie õigusi. Meie kontaktandmed leiate selle teate jaotisest 1.

Töötlemise eesmärgid

Isikuandmete kategooriad

Üldine ärisuhtlus e-posti, telefoni või muu suhtlusvahendi kaudu.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmeside andmed.

Meie teenuste pakkumine veebisaidi kaudu. Selleks töötleme teie isikuandmeid, mille oleme kogunud rangelt vajalike küpsiste ja muude veebitehnoloogiate abil (mis on meie veebisaidil teenuste osutamiseks hädavajalikud). Kui me neid veebitehnoloogiaid ei kasuta, ei saa me oma veebisaite teile korralikult kuvada ega teile teenuseid pakkuda.

Veebisaidi külastuste andmed.

Meie platvormi ja teenuste turunduse ja müügi tõhustamine. Teie isikuandmeid töödeldakse broneerimise ja demo käivitamise korral.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, sideandmed.

Lepingu täitmine meie äriklientidega, sh lepingueelsed läbirääkimised, lepingute haldamine ja arveldamine.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, sideandmed.

Meie platvormi ja teenuste otseturundus ja müük äriklientidele.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, sideandmed.

4. ISIKUANDMETE SAATJATE KATEGOORIAD JA ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

Kui see ei ole teenuste osutamiseks vajalik, ei edasta me teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ega ka sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni, mille andmekaitse tase Euroopa komisjon ei ole pidanud piisavaks. Kui teie isikuandmeid edastatakse väljapoole EL-i või EMP-d, toimub selline isikuandmete edastamine ainult asjakohasel õiguslikul alusel ja me rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid. Andmete edastamine sellistesse kolmandatesse riikidesse põhineb peamiselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud lepingu tüüptingimustel.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevas teates nimetatud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadus seda nõuab.

Näiteks säilitame raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mille jooksul algdokument raamatupidamises kajastati.

Konkreetseid säilitamistingimusi saab kasutada oma isikuandmetele juurdepääsu kaudu. Palun vaadake selgitust jaotises “Teie õigused seoses isikuandmetega”.

6. TEIE ÕIGUSED ISIKUANDMETE SUHTES

Juurdepääsuõigus teie andmetele: teil on õigus teada, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse või mitte, mis on töötlemise eesmärk ja millised on isikuandmete kategooriad. Lisaks sellele, kellele isikuandmeid avaldatakse (eelkõige saajatele kolmandates riikides), kui kaua isikuandmeid säilitatakse ning millised on teie õigused andmete parandamiseks, kustutamiseks ja töötlemise piiramiseks.

Õigus parandada : teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed või puudulikud.

Kustutamisõigus : mõnel juhul on teil õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete kustutamist, näiteks juhul, kui võtate oma nõusoleku tagasi ja isikuandmete töötlemiseks puuduvad muud õiguslikud alused.

Õigus piirata töötlemist : mõnel juhul on teil õigus piirata teid puudutavate isikuandmete töötlemist teatud aja jooksul (nt kui olete isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitanud).

Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, mida töödeldakse õigustatud huvist lähtuvalt, sealhulgas profiilide koostamisel. Vastuväite esitamisel me enam isikuandmeid ei töötle, välja arvatud juhul, kui näitame töötlemiseks kaalukaid õiguspäraseid aluseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused.

Õigus pöörduda meie, järelevalveasutuse või kohtu poole : kui soovite ülalnimetatud õigusi kasutada, saatke meile ja saatke meile e-kiri, kasutades käesoleva teate punktis 1 kirjeldatud kontaktandmeid. Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad www.aki.ee .

7. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Kasutame kõiki küpsiseid ja muid veebitehnoloogiaid, välja arvatud  vajalikud küpsised, teie eelneval nõusolekul. Teil on alati õigus nõusolek tagasi võtta, muutes meie veebisaidi kaudu oma eelistusi.

Kasutame esimese osapoole küpsiseid (sellised küpsised loome ja salvestame otse meie), aga ka kolmanda osapoole küpsiseid (st küpsiseid, mille loovad ja salvestavad kolmandast osapoolest teenusepakkujad, nagu Google).

Võime kasutada nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid. Seansiküpsised ehk püsiküpsised on küpsised, mis eksisteerivad meie veebisaidi sirvimise ajal vaid ajutiselt. Teie veebibrauser peaks brauseri sulgemisel need küpsised kustutama. Siiski aeguvad püsivad küpsised teatud kuupäeval või pärast kolmanda osapoole või meie määratud ajaperioodi.

Teie mugavuse huvides oleme oma veebisaidil kasutatavad küpsised nende eesmärkide järgi liigitanud järgmiselt:

Rangelt vajalik : neid küpsiseid kasutatakse veebisaidi põhifunktsioonide võimaldamiseks, mis tähendab, et ilma nende küpsisteta ei töötaks meie veebisait nii, nagu peaks. Selliste küpsiste olemuse tõttu ja kooskõlas kehtivate seadustega on meil õigus neid kasutada ilma teie eelneva nõusolekuta. Kui aga need küpsised töötlevad isikuandmeid, lähtume selliste andmete töötlemisel oma õigustatud huvidest.

Turundus : neid küpsiseid kasutatakse teie ja teie huvide jaoks asjakohasema reklaami edastamiseks. Turundusküpsiseid kasutatakse ainult teie eelneva nõusoleku alusel.

Analüüs : neid küpsiseid kasutatakse selleks, et mõista, kuidas see veebisait toimib, kuidas külastajad saidiga suhtlevad ja kas võib esineda tehnilisi probleeme. Analyticsi küpsiseid kasutatakse ainult teie eelneva nõusoleku alusel.

Allpool on loetletud kõik meie veebisaidil kasutatavad küpsised:

Kategooria

Kirjeldus (milleks seda kasutatakse)

Kestus

Nimi

Tüüp

Pakkuja

Rangelt vajalik.

Kasutatakse kordusküpsiste rünnakute tuvastamiseks ja nende eest kaitsmiseks – küpsis on vajalik veebisaidi turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks.

1 aasta

_ abck

HTTP

list-manage.com

Analüütika

Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.

2 aastat

_ga

_ga_JST3S1X02E

HTTP

 

Analüütika

Google Analytics kasutab seda päringu määra vähendamiseks.

1 päev

_gat

HTTP

 

8. KÄESOLEVA TEATISE MUUDATUS

Meil on õigus seda teadet ühepoolselt muuta. Teate muudetud versioon avaldatakse meie veebisaidil.